TOTQ: Sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis de la UPC

Període:
gener, 2011 –
abril, 2012
Client:
Col·laboradors:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Participants:
  • Facultat de Matemàtiques i Estadistica (FME)
  • Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)
  • Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
  • Escola Tècnia Superions de Camins Canals i ports (Camins)
  • Escola d’Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
Experteses:
Tecnologies:
URL:

http://totq.upc.edu

TOTQ: Sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis de la UPC

Descripció

L’eina informàtica TOTQ és una aplicació que facilita als diferents centres la definició, gestió, avaluació i millora de totes les tasques internas relacionades amb la qualitat en els processos de docència.

El marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i els nous canvis introduïts en la normativa espanyola, estableixen que les universitats són les responsables principals de l’acompliment dels objectius de qualitat associats a l’ensenyament que imparteixen, cercant la millora contínua, i entenent aquesta qualitat com a un concepte global que afecta a tota la universitat.

És per aquest motiu, que les universitats han d’incorporar polítiques i sistemes de gestió interna de la qualitat, formalment establerts i públicament disponibles, que responguin a les necessitats de les pròpies institucions i a les expectatives de la societat. En aquest context la UPC ha desenvolupat aquesta eina.