Ciència de Dades i Big Data

Descripció de Ciència de Dades i Big Data

En l’Àrea de Ciència de Dades i Big Data, som experts en la presa de decisions basades en les dades, és a dir la gestió i l’anàlisi de dades.

Gestió de dades: Recol·lecció, emmagatzematge, integració i processament de les dades.

  • D’on? Dades pròpies i de tercers (Open Data, Internet of Things, etc.).
  • Arquitectures de sistemes basats en Big Data (sistemes distribuïts), Data Warehousing.
  • Tècniques Avançades NOSQL, Vectorització de dades, Big Data Integration, Big Data Quality, etc.

Anàlisi de dades: preparació de les dades per l’anàlisi, feature generation, aprenentatge / creació de models, validació de models, interpretació i visualització.

  • Tipus d’anàlisi: descriptiva (query & reporting, OLAP, estadística descriptiva, analítica de grafs), predictive (mineria de dades, aprenentatge automatic, ciència de dades orientada a processos, streaming, etc.).
  • Tècniques avançades: explicació del resultat, causalitat, ètica i equitat.
  • Visualització: quadres de comandament, what-if analysis, geoespacial, temporal, grafs, analítica visual avançada, etc.

Casos d’èxit de Ciència de Dades i Big Data

L’inlab FIB participa en el projecte Tecnologies Digitals Avançades en Ciberseguretat, col·laborant amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació i2Cat, implementant un mòdul d’intel·ligència artificial per a classificar i extreure informació d’incidents de seguretat.