Barcelona, Smart Shuttle Pilot

Període:

novembre, 2016 –
juny, 2017

Client:

Entitat finançadora:

Col·laboradors:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

URL:

Barcelona, Smart Shuttle Pilot

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és donar suport en una prova pilot al carrer sobre Transport a la Demanda que es duu a terme per un grup de socis de CARNET.

Les responsabilitats de l’inLab FIB en el projecte son ser les següents:

  • Disseny experimental
  • Fer un disseny que maximitzi la qualitat dels resultats en funció del nombre i dels nivells dels paràmetres definidors del cas d’estudi avaluats. Es va definir una Prova Pilot 1 amb demanda sintètica i una Prova Pilot 2 amb demanda real d’estudiants i personal del RACC amb origen/destinació al Campus de Pedralbes/Seu Central RACC.
  • Proporcionar el patró de demanda Origen-Destí i el patró dels temps entre arribades de les peticions de viatges per a la primera setmana del pilot amb demanda sintètica.
  • Selecció d’estudiants
  • Establir els criteris de selecció dels voluntaris i filtrar els voluntaris disponibles per obtenir la mostra per a la segona setmana del pilot.
  • Prepilot
  • Provar al carrer el sistema abans del pilot per validar les apps emprades, fent alguns viatges reals amb la col·laboració de Shotl (aplicació i servidor). Es va fer servir un automòbil i els socis del projecte com a usuaris durant un matí.
  • Anàlisis de les dades
  • Analitzar els resultats experimentals per les proves Pilot 1 i 2, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte dels paràmetres de disseny en les KPI (Key Performance Indicators) definits pel projecte.

Articles i presentacions