Ciència de Dades i Big Data

Descripció de Ciència de Dades i Big Data

En l’Àrea de Ciència de Dades i Big Data, som experts en la presa de decisions basades en les dades, és a dir la gestió i l’anàlisi de dades.

Gestió de dades: Recol·lecció, emmagatzematge, integració i processament de les dades.

  • D’on? Dades pròpies i de tercers (Open Data, Internet of Things, etc.).
  • Arquitectures de sistemes basats en Big Data (sistemes distribuïts), Data Warehousing.
  • Tècniques Avançades NOSQL, Vectorització de dades, Big Data Integration, Big Data Quality, etc.

Anàlisi de dades: preparació de les dades per l’anàlisi, feature generation, aprenentatge / creació de models, validació de models, interpretació i visualització.

  • Tipus d’anàlisi: descriptiva (query & reporting, OLAP, estadística descriptiva, analítica de grafs), predictive (mineria de dades, aprenentatge automatic, ciència de dades orientada a processos, streaming, etc.).
  • Tècniques avançades: explicació del resultat, causalitat, ètica i equitat.
  • Visualització: quadres de comandament, what-if analysis, geoespacial, temporal, grafs, analítica visual avançada, etc.

Casos d’èxit de Ciència de Dades i Big Data

Generació de roses digitals mitjançat la intel·ligència artificial i la informàtica aplicades a l’art a partir de models de deep learning.
Disseny de noves estratègies, basades en algorismes de Machine Learning i anàlisi de dades, per millorar l’eficiència i el rendiment  dels motors i bateries dels vehicles elèctrics.
Suport a les xarxes europees CERT i CSIRT detectant, compartint, responent i recuperant-se de les amenaces i vulnerabilitats de ciberseguretat.
L’objectiu d’aquest projecte és aprofundir en l’explotació de noves fonts passives de dades TIC per obtenir patrons de mobilitat.