picture-2807-1561458649.png
Arnau
Bigas
Soldevila
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Arnau
Bigas

Principals projectes en què ha intervingut

QaaS II: Qualification as a Service I (part dinàmica) per Aizon

Analitzar dinàmicament, l’estructura de codi d’un projecte software per extreure’n, automàticament, diverses mètriques que en permetin la seva qualificació.