Simulant el futur de la mobilitat urbana

Període:
abril, 2014 –
desembre, 2015
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Simulant el futur de la mobilitat urbana

Descripció

inLab FIB participa a la iniciativa CARNET (Cooperative Automotive Research Network), un hub obert de coneixement entorn de la mobilitat i automoció iniciat per SEAT, Volkswagen Group Research i la UPC, simulant nous conceptes de mobilitat urbana.

La mobilitat sostenible no és només una qüestió tecnològica, les noves tecnologies de l’automoció i les aplicacions de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), combinades amb el nou canvi de paradigma social que comença a substituir la propietat del vehicle per l’ús del vehicle, fan possible a qualsevol usuari accedir a serveis de mobilitat que permeten anar de qualsevol origen a qualsevol destinació en tot moment.

Per tal de simular la mobilitat urbana del futur, fem servir simuladors especialitzats de tràfic a nivell macro, meso o microscòpic i models de la ciutat de Barcelona per emular de forma realista els nous conceptes de mobilitat, reproduint les dinàmiques de tràfic de la ciutat.

Our Barcelona Urban Testbed

Això també ens permet mesurar l’impacte futur de diferents nivells de penetració de nous conceptes o vehicles. Per exemple, en un dels projectes, Connected Car, duts a terme amb Volkswagen Research es van emular 10.000 vehicles equipats, actuant com a sensors mòbils de tràfic, que convivien amb la resta de vehicles de la ciutat. La simulació ens va permetre valorar la qualitat de la informació recollida per aquest tipus de vehicles de cara a estimar l’estat del tràfic de la ciutat, obrint la porta a futures línies d’investigació.

En un altre dels projectes, Urban Co-Car, s’ha treballat amb una flota de vehicles que permetien compartir de forma dinàmica trajectes de cara a absorbir el 10% dels viatges que actualment es realitzen en vehicle privat. Aquest projecte se centra en l’anàlisi i l’avaluació de l’impacte d’un sistema de vehicle compartit per a múltiples usuaris, explotant de manera eficient, flexible i profitosa el fet que les seves rutes coincideixin totalment o en algun tram. El projecte respon a qüestions com ara: com s’accedeix al sistema?, com es gestiona la flota?, com s’assignen el serveis?, com es flexibilitzen les rutes?

Al projecte europeu BIG IoT, actualment en execució i en el que també participa SEAT, s’emularan fins a 5.000 vehicles connectats.

Tots aquests projectes comparteixen una metodologia comuna que inclou l’extensió de l’entorn de simulació per emular els nous conceptes de forma realista.

Workplan Steps