CEO: Operacions estadístiques per web

Període:

setembre, 2007 –
juliol, 2010

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

URL:

CEO: Operacions estadístiques per web

Descripció

El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) s’ha posat en contacta amb l’inLab pel desenvolupament d’una aplicació web que permeti d’una banda, efectuar operacions de consulta i anàlisi sobre les matrius de dades del CEO i, de l’altra, facilitar al personal del CEO la gestió de les enquestes i les seves dades relacionades.

El CEO és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya que depèn del Departament d’Economia i Finances. És l’encarregat de realitzar les enquestes sobre intenció de vot, valoració de partits i líders polítics en competència exclusiva. A més controla la vessant tècnica dels estudis que realitza la resta dels departaments, gestiona el Registre d’Enquestes d’Opinió i difon els resultats dels estudis realitzats.

Per assolir aquest objectiu s’estan desenvolupant les eines següents:

 • Una eina de gestió de la informació. Concretament, la informació que es gestionarà serà:
  • Les matrius associades a una enquesta.
  • Les preguntes i respostes de l’enquesta.
  • El gestor de tipologies de respostes.
  • Gestor de dades concretes de les enquestes com l’àrea temàtica a la qual pertanyen o el tipus de variable.
 • Una eina d’operacions: mitjançant la integració del programa estadístic R s’aconseguirà efectuar tant operacions bàsiques d’estadística (mitjana, mediana,  màxim, mínim, moda i desviació)  com operacions més complexes (segmentació,  ponderació,  selecció, recodificació de variables, taules de contingència i comparació de mitjanes) sobre les matrius emmagatzemades al sistema.
 • Aplicatiu per pujar els qüestionaris en HTML a la web del CEO.
 • Estudi de la viabilitat de l’aplicació del CEO en d’intel·ligència artificial.