Valoració del risc en un model multinivell de subministrament

Estudiant

Jesús Francisco Escalante

Director

Descripció

La gestió del risc (risk management) és un enfocament estructurat que incorpora la incertesa relativa a una amenaça, vinculada a una seqüència d’activitats inherentment humanes que inclouen l’avaluació del risc, així com altres estratègies per a la seva mitigació. L’objectiu, és reduir diferents riscos relatius a un àmbit preseleccionat. La seva classificació és diversa, per exemple: les amenaces per factors associats al medi ambient, la tecnologia, els errors humans, les organitzacions, entre altres. La valoració del risc, s’està consolidant com una eina de suport per a l’anàlisi de decisions en condicions d’incertesa, particularment per als sistemes complexos, com les cadenes de subministrament. Sens dubte, la gestió del risc cobra rellevància sent un component crític en les decisions de gestió, a l’ésser un procés continu. Des d’aquesta perspectiva, a través dels enfocaments paramètrics i de l’anàlisi multivariant, ha estat possible estudiar i representar les dades que resulten d’observar més d’una variable estadística sobre una població en particular. Per a això s’ha dissenyat i validat un instrument per a l’apilament d’informació a través de la configuració d’una interfície online.

A través de la simulació de riscos competitius, va ser estimada la incidència acumulada, les probabilitats d’ocurrència i les taxes de compliment per a un model multinivell de subministrament. També, es va formular una solució alterna i versàtil per a diversificar els instruments, mètodes i tècniques de tractament del risc en cadenes de subministrament. La solució, estima la probabilitat de fallada per a una causa donada, abans del temps de venciment específic. Finalment, es va proposar un estudi de cas on i mitjançant l’enfocament de simulació es va valorar el comportament d’un conjunt d’instàncies, el component d’anàlisi de les quals està supeditat especialment a les disrupcions sobtades de subministraments, associades als fenòmens hidrometereol·lògics. Mitjançant aquesta perspectiva d’anàlisi, contribuïm amb una configuració que incorpora components de diagnòstic, la seva implementació i la valoració d’escenaris de risc. Els resultats en cadascuna de les diferents etapes, revelen que el modelatge, la simulació, l’anàlisi i el tractament de les dades, són un factor vital per a explicar els efectes, així com la seva capacitat per a articular solucions d’alt valor per a les organitzacions.

 

Url