Simulació a gran escala de dinàmiques poblacionals per a anàlisis sociodemogràfiques

Estudiant

Cristina Montañola

Director

Departament

Departament d’Estadística i Investigació Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya.

Data de defensa

24/04/2015

Descripció

En aquesta tesi presentem una metodologia per simular dinàmiques poblacions a gran escala. Concretament, hem desenvolupat un entorn de simulació paral·lela que permet emular models demogràfics, simulant les interaccions d’individus en una societat amb la finalitat d’obtenir la projecció de la població. Dos dels principals obstacles per a l’ús de la simulació basada en agents en la seva pràctica són (a) la escalabilitat quan l’anàlisi requereix models molt grans, i (b) la seva facilitat d’ús particularment en usuaris que no tenen experiència en programació.El nostre enfocament proposa una solució a la simulació a gran escala de sistemes socials en un entorn paral·lel. Mostrem el seu potencial estudiant el seu rendiment, identificant els factors que la fan més sensible a el temps d’execució i investigant l’impacte de tres configuracions conegudes de l’arquitectura. Ja que l’aplicació de la simulació paral·lela en demografia és nova, és útil calcular l’efecte d’aquests factors en el rendiment de la metodologia que proposem. D’altra banda, l’entorn desenvolupat inclou una interfície gràfica d’usuari que permet als usuaris sense experiència en programació especificar models demogràfics basats en agents i executar-los de forma transparent en un entorn paral·lel.

Amb aquest enfocament, ajudem a superar una gran barrera en l’ús de la simulació encara que un coneixement tècnic per executar escenaris en una arquitectura d’altes prestacions sigui necessari. Finalment, presentem dos casos d’estudi que posen de manifest l’abast del nostre enfocament per a les ciències socials. El primer realitza una anàlisi de l’evolució de la població gambiana emigrada a Espanya entre 2001 i 2011, un període especialment rellevant per a les immigracions a Espanya. El segon cas simula els canvis sociodemogràfics de Corea de l’Sud durant cent anys. L’objectiu és mostrar el que la nostra metodologia pot aportar per a l’estudi en profunditat de processos demogràfics. Els nostres resultats mostren que la modelització basada en agents pot ser de gran utilitat en demografia. Així mateix, l’ús d’un entorn de computació paral·lel ens permet simular la demografia poblacional a gran escala.