Mobilitat Intel·ligent

Descripció de Mobilitat Intel·ligent

Som experts amb la gestió de la mobilitat urbana i interurbana mitjançant la resolució tant de problemes dels sistemes de transport públic com del trànsit generat pel vehicle privat.

  • Tractament dels nous conceptes de mobilitat: vehicle compartit, transport a la demanda, vehicle connectat, vehicle elèctric, vehicle autònom, etc.
  • Gestió de nous modes i serveis de transport/mobilitat: bicicleta compartida, moto compartida, patinets, etc.
  • Tractament de dades de mobilitat i trànsit provinents de noves fonts: GPS, mòbil, antenes de detecció Bluetooth, xarxes socials, etc.
  • Models d’optimització matemàtica: algoritmes de routing, localització o assignació per millorar l’eficiència dels actuals serveis de mobilitat.
  • Simulació: ús de software de simulació de trànsit (macro, meso o microscòpica), simulació d’emissions i de qualitat de l’aire per fer prediccions sobre possibles escenaris de mobilitat.
  • Intel·ligència artificial i ciència de dades: algoritmes de machine learning per fer prediccions de trànsit, pàrquing, demandes o ocupacions dels vehicles.

Casos d’èxit de Mobilitat Intel·ligent

Desenvolupament d’un servei que permeti la integració de dades provinents de la plataforma privada d’Eco-Comptadors dins de la plataforma Sentilo de l’Ajuntament de la Garriga.
Millorar l’accessibilitat de les Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) pels diferents transports vinculats amb l’ATM i millora de l’experiència de l’usuari amb el plànol de la xarxa ferroviària.
L’objectiu d’aquest projecte és aprofundir en l’explotació de noves fonts passives de dades TIC per obtenir patrons de mobilitat.
Disseny i desenvolupament d’una interfície (API) central que integra tots els serveis desenvolupats per altres grups de treball.