QBIC Servei de suport al sistema intern de garantia de la qualitat docent

Període:

maig, 2016 –
setembre, 2016

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • Seidor

Experteses:

Tecnologies:

QBIC Servei de suport al sistema intern de garantia de la qualitat docent

Descripció

El projecte QBIC té com a objectiu desenvolupar un sistema que permeti generar enquestes pel procés d’avaluació de la qualitat docent de les assignatures i dels programes mitjançant la creació d’un sistema de recollir evidències i visualitzar la informació de forma integrada.

El sistema proposat es basarà en indicadors extrets de dues fonts. D’una banda, els indicadors quantitatius de seguiment (rendiment, èxit i satisfacció) que s’extreuen de les enquestes institucionals que responen els estudiants i que ja s’utilitzen actualment per avaluar les titulacions. D’altra banda, un conjunt d’indicadors qualitatius sobre aspectes concrets de les assignatures (acció i innovació docent, etc.).

L’inLab se n’encarrega del desenvolupament del prototipus del QBIC que posteriorment serà testejat i provat pels consultors de la UOC.