Anàlisi i optimització d’un simulador demogràfic per entorns paral·lels

Període:

gener, 2015 –
juliol, 2015

Col·laboradors:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • Alessandro Pellegrini

Experteses:

Tecnologies:

Anàlisi i optimització d’un simulador demogràfic per entorns paral·lels

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és el d’explotar les capacitats que ofereix l’arquitectura multicore per millorar el rendiment del simulador de dinàmiques socio-demogràfiques, Yades (Yet Another DEmographic Simulator), creat a l’InLab en col·laboració amb la universitat de Lancaster i el Barcelona Super Computing Center (BSC).

Per aconseguir aquest objectiu, s’ha fet servir la llibreria ROOT-Sim (ROme OpTimistic Simulator) per aprofitar els beneficis que ofereix una arquitectura de memòria compartida i d’aquesta manera poder optimitzar el rendiment del simulador. Aquesta millora permet reduir les comunicacions intra-node i dotar el simulador de capacitats més avançades per treballar amb una arquitectura altament estesa actualment.

Per tal d’aconseguir-ho s’inicia una col·laboració amb el High Performance and Dependable Computing Systems Group (DIAG) de la Universitat de Sapienza per tal de poder adaptar el nostre simulador amb la seva llibreria ROOT-Sim, una llibreria de propòsit general, de simulació paral·lela per esdeveniments discrets (PDES- Parallel Discrete Event Simulation). Aquesta llibreria estàtica es pot fer servir amb qualsevol model que segueixi l’estàndard ANSI-C.

Amb aquest projecte no només s’ha optimitzat el funcionament del simulador Yades en arquitectura multicore sinó que a més, s’ha contribuït al desenvolupament d’algunes parts de la llibreria ROOT-Sim i al seu testeig amb un model d’aplicació real.

Articles i presentacions